MATCHA Inc.

Showing the charm of
Japan to the world!

ส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันทรงคุณค่าให้งอกงามขึ้นไปตามกาลเวลา

ญี่ปุ่นมีเสน่ห์มากมายที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีความเป็นไปได้ให้ค้นหามากมายทั่วทุกจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแค่ในโตเกียวเท่านั้น โดยพวกเราอยากค้นหาและดึงเสน่ห์ คุณค่าเหล่านั้นออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก สิ่งที่ดีงามจะถูกส่งต่อไปยังผู้คนและสืบสานให้คงอยู่ต่อไปแม้กาลเวลาและยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปก็ตาม สิ่งเหล่านี้คือภารกิจของเรา

ABOUT US
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5
  • slide 6

สิ่งที่เราสามารถทำให้แก่โลกใบนี้ได้

เราคือ MATCHA สื่อด้านการท่องเที่ยวญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น บริษัทของเราทำหน้าที่เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์เป็นหลักก็จริง แต่ก็ครอบคลุมหลากหลายสายงาน อาทิ จัดทำเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นสำหรับชาวต่างชาติ งานโฆษณา จัดทำวีดิโอ และให้บริการแผนการรองรับชาวต่างชาติตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงกิจการอื่นๆ เพราะไม่มีสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการสื่อสารออกไปสู่ชาวต่างชาติ ทำให้พวกเราไม่ลืมที่จะออกตามหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสื่อของพวกเราสู่สายตาชาวโลกอยู่เสมอ

VIEW WORKS